บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด
     บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด  ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด  ทะเบียนเลขที่ 0105542001245  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542  ซึ่งจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท สินไท พัฒนาสินทรัพย์ และธุรกิจ จำกัด       ทุนจดทะเบียน  จำนวน 1,000,000.- บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)   ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด  เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่า   จำนวน  5,000,000.- บาท (-ห้าล้านบาทถ้วน-)  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2549  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่า จำนวน  7,000,000.- บาท (-เจ็ดล้านบาทถ้วน-)  เมื่อวันที่  19  เมษายน  2554  ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  1355 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)  ถนนลาดพร้าว  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ 0 - 2530 - 9731 - 4   แฟกซ์  0 - 2530 - 9735-6 โดยมีนโยบายมุ่งเน้นงานด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นหลักและมีงานสำรวจรังวัดที่ดินอยู่บ้างซึ่งมีปริมาณน้อย  บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า  หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้ความเห็นชอบให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะฯ ได้  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2545  บริษัทก็ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินต่าง ๆ องค์กรของรัฐและเอกชน  ตลอดจนบุคคล กลุ่มบุคคล   และลูกค้าทั่วๆไป ทั้งที่อยู่ในตลาดเงินและตลาดทุน โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งได้รับการไว้วางใจให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดมา...


Link web
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ค้นหาราคาประเมิน - ระบบเว็บไซต์ให้บริการประชาชน : กรมธนารักษ์
สมาคมนักประเมินราคาอิสะไทย (Thai Valuers Association)
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ( VAT )
News
Copyright © 2018   T.A.MANAGEMENT CORPORATION (1999) CO.,LTD. All Rights Reserved.
ทะเบียนเลขที่ 0105542001245
1355  ซอยลาดพร้าว  94  ( ปัญจมิตร )  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310  โทร .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  แฟกซ์.  ( 02 )  530 - 9735 - 6
       1355  Soi  Ladprao  94  ( Panchamit ) ,  Phlabphla ,  Wangthonglang  Bangkok  10310  TEL .  ( 02 )  530 - 9731 - 4  FAX .  ( 02 )  530 - 9735 - 6
\\ ดำเนินงานด้วยความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ รวมถึงให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด \\ เน้นคุณภาพของผลงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด \\ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น